Monday, June 22, 2009

काल तुरकानको !! काल तुरकानको !!

पैज प्रतिपाल भर भुमीको हमाल,

चहु चक्कको अमाल भयो दंडक जहानको !!

साहीन की साल भयो, ज्वार को जवाल भयो,

हर को कृपाल भयो, हर के विधानको !!

वीर रस ख्याल सिवराज भू-अपाल तेरो,

हाथके बिसाल भयो भूषण बखानको !!

तेज तरवार भयो, दख्खनकी ढाल भयो,

हिंदुकी दिवार भयो, काल तुरकानको !!

काल तुरकानको !! काल तुरकानको !!

काल तुरकानको !! काल तुरकानको !!

-कविराज भूषण

अर्थ :

शिवराज भूपाल - प्रतिज्ञा पूर्णत्वास पोचवणारा, भूमीभार शिरावर घेणारा, चहूं दिशांच्या राज्यांवर अम्मल गाजवणारा, जगतास शासन करणारा, तसेच बादशहास शल्ल्याप्रमाणे जाचणारा, (प्रजेची) पीडा हरण करणारा आणि नरमुण्डमाला अर्पण करण्याच्या विधीने महादेवावरही कृपा करणारा असा झाला. भूषण म्हणतो तूझी तरवार दख्खनला ढालीप्रमाणे व हिंदूंना भिंतीप्रमाणे रक्षण करणारी झाली असून तुर्कांन्ना (ईस्लामला) मात्र प्रत्यक्ष काळ झाली आहे. वीररस प्रिय अशा शिवरायाच्या विशाल भुजांचे (ज्या स्वत: शक्ती संपन्न असून इतरांनाही शक्ती देणार्‍या आहेत) कोण वर्णन करू शकेल ?

No comments:

Post a Comment